قلب مؤمن مثل غنچه گل است با نمازوذکرویاد خدا باز می شود وذات این گل عطر محمد وآل محمد است امیدوارم شما که همه مال او هستید وازجنس محمد (ص)هستید بیابید که خود اوهستید سخنراني صوتي کار خدایی