تشخیص شما شرط است معرفت شما مهم است درک شما به شما شخصیت می دهد اگر معتقدی اینجا روضه ای از روضات جنان است ذکر فاطمه (ص)وذکر ایمه است ونورفاطمه (ص) شما راگرفته وباشماست می شود که خدا مارا به بهشت ببرد اما اگر درک نکنیم ما ازنور محمد وآل محمد هستیم پس خودمان را بشناسیم کافی است