کسي که حضرت رضا را زيارت کند از خدا رضاست بهشت رضوان براي کساني است که از خدا رضا هستند بهشت رضوان ازهمه بهشت ها (جنت وفردوس )بزرگتر است سخنراني صوتي جهاد با نفس