راه خدا دوقسم است :1-عفو کن تا عفوت کنند عطا کن تا خدا عطایت کند 2- وقتی خدا بخشید تو هم ببخش (هرکاری خدا با ما کرد ما هم همان کار را بکنیم) سخنراني صوتي نور