صاحب کلام در کلام است .نقش را که می بینی حواست به نقاش می رود سخنراني صوتي نور