آثار

• احمد شهدادی. «سپهر تماشا/ درنگی در بصیرتهای مشرقی عارف معاصر محمد اسماعیل دولابی»؛ خردنامه همشهری شماره ۵، ۷ آبان ۱۳۸۲.

• طوبای محبت: مجموعه سخنرانی‌های حاج اسماعیل دولابی، انتشارات محبت، تهران، ۱۳۸۳.

   احمد شهدادی، سپهر تماشا، درنگی در بصیرت‌های مشرقی عارف معاصر محمد اسماعیل دولابی، خردنامه همشهری، آبان ۱۳۸۲ش، بازدید، ۱۳۸۲/۸/۷

   طیب، مهدی، مصباح الهدی: در نگرش و روش عرفانی اهل محبت و ولاء، نشر سفینه، چاپ۱۷، ۱۳۹۱ش.