:: صفحه اصلي :: زندگینامه :: صدا :: تصویر :: فیلم :: کتب :: پرسش و پاسخ :: تماس با ما :: درباره ما :: سخنراني هاصدق خوبان یا صدق

فضیلت صلوات
هر چه می توانید با صدق قدم بردارید
فطرت انسان کذب نمی شناسد
شیعیان دیر باور شده اند
هیچ کس از صدق خوبان محروم نشده است
سمع و بصر و فؤاد محل سؤال و بهره بردارنید
خودت کتال خودت را بخوان
کفار خدا و نفسشان را فراموش کرده اند
خیر ، خیر می آورد
صله رحم حضرت حمزه
شر هم ، شر می آورد
کاسبی کم می کنیم
حزن انبار وجود را تمیز می کند
گله به خدا ایمان محض است
گله مومن به مومن ، کله به خدا است
صحبت حضرت موسی با خدا
دعوا هم مؤدب خوب است
لم تجنسک الجاهلیه بانجاسها
دلت را سفره کن
ماذا وجدک ، ماذا افقدک
گردنه ولایت کجاست؟
تمام عیار علی را بپذیر
یا علی ! هر که می خواهد در بهشت با من باشد ...
عمو نشانه پدر است
عاشورا مرکز است
مایک چیزی بلند کردیم و خوردیم
اهانت به افتاب بزرگتر است
کاش اهل دنیا نمی فهمیدند ...
زیر خنده شیعیان گریه است
اهل گریه نیست بگریان
یا مبدل السیئات بالحسنه
یا ایتها النفس المطمئنه
دود جهنم در میان بشر افتاده
فیه نیا بیع الحکمه
بلد الطیب به شیعیان می خورد
صاحب زمین شوره زار مأیوس نباشد
خیلی فضل های خدا را درک نکردیم
کسی را که دعا دادند اجابت داده اند
مرغش گم می شود درب خانة ما را می زند
محرومترین اشخاص سر به گریبان کند ...
باز چیزهایی هست که نمی دانم
  

برداشت از محتويات اين پايگاه براي ترويج فرهنگ اسلامي از نظر مدیر این تارنما بلامانع مي باشد.